www.sparebankstiftelsen-helgeland.no Om oss Sø. 31. mai 2020

 
 
 

Forvalter av egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank

Sparebankstiftelsen Helgeland ble opprettet av Helgeland Sparebank 21. desember 2010 med formål å forvalte egenkapitalbevisene som ble tilført ved opprettelsen.

 

Sparebankstiftelsen Helgeland skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Helgeland Sparebank, videreføre sparebanktradisjoner og sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Helgelandsregionen. Stiftelsen vil av sitt overskudd utdele utbyttemidler i form av gaver til allmennyttige formål.

 

Stiftelsens eierandel i Helgeland Sparebank skal utgjøre minimum 25% av bankens utstedte eierandelskapital.

 

Stiftelsens kapital ved opprettelsen var 12.099.598 egenkapitalbevis pålydende NOK 50,- i Helgeland Sparebank.

Dette utgjorde 65% av bankens utstedte eierandelskapital.

I løpet av 2014 har stiftelsen redusert sin eierandel i banken og denne utgjør i dag 35,2% av bankens utstedte eierandelskapital.

De midlene som ble frigjort ved nedsalget er plassert i aksje- og obligasjonsfond med moderat risiko – dette i samsvar med vedtektenes forutsetninger om forvaltning av stiftelsens kapital.

 

Virksomhetsstatus per årsskiftet 2015/2016:
 
  • For regnskapsåret 2015 fikk stiftelsen et overskudd på NOK 27,5 mill. mot tilsvarende overskudd på NOK 49,3 mill. i 2014.
    Av overskuddet ble avsatt til gaver NOK 10,0 millioner.
  • I perioden fra opprettelsen av stiftelsen og til 31.12.2015 er det i regnskapet avsatt til sammen NOK 34 millioner til allmennyttige formål.
    Det er dessuten avsatt ytterligere NOK 18 millioner til gavefond.
  • Ved utløpet av 2015 har stiftelsen gitt tilsagn om gaver til almennyttige formål for til sammen NOK 8.800.000,- hvorav NOK 3.697.000,- var utbetalt ved årsskiftet.

     

© Sparebankstiftelsen Helgeland
web: info helgeland