www.sparebankstiftelsen-helgeland.no Gavepolitikk Sø. 29. nov. 2020

 
 
 

Gavepolitikk

 

STIFTELSENS BAKGRUNN OG FORMÅL

 

• Forvalte den kapital som ble tilført ved opprettelsen

• Fremme sparebankvirksomheten

• Utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Helgeland Sparebank

• Sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud på Helgeland

• Utdele utbyttemidler i form av gaver til allmennyttige formål

 

 

STIFTELSENS TILDELINGSPOLITIKK

 

• Stiftelsen skal gjennom sine tildelinger bidra til utvikling på Helgeland

• Ved gavetildeling skal det ses hen til HelgelandStiftelsens og Helgelandsfondets gavepolitikk

• Gavetildeling skal normalt konsentreres om utvalgte og kapitalkrevende prosjekt

• For å ivareta de punkter som nevnt over kan gavetildeling enkelte år utstå

 

 

KRITERIER FOR TILDELING

 

• Gave skal gis til mottaker som i sin virksomhet favner bredest mulig

• Gave skal gis til formål som har langsiktig effekt

• Gave skal bidra til trivsel og vekst på Helgeland

• Gave kan gjerne bidra til å utløse andre gaver eller åpne for finansielle løsninger som ellers ikke ville blitt realisert

• Gave bør minimum beløpe seg til NOK 1 mill

• Gave kan i helt spesielle tilfeller gis viktige kulturarrangement som sponsorstøtte

 

 

SAKSBEHANDLINGEN

 

• Søknad sendes til Sparebankstiftelsen Helgeland

• Søknad kan også fremmes gjennom Helgeland Sparebanks kontor

• Tildeling besluttes av stiftelsens styre

• Utbetaling foretas når totalfinansiering er dokumentert

• Tildelinger følges opp med revisjon og kontroll

 

 

Oktober 2013

© Sparebankstiftelsen Helgeland
web: info helgeland